Lekos header image lekarna

Kazalniki kakovosti za leto 2020

Kazalnike kakovosti, s katerimi izkazujemo svojo skrb za zdravje naših obiskovalcev, spremljamo in objavljamo v skladu s III. poglavjem Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) (Uradni list RS št. 85/16, 77/17, 73/19).

 

V skladu z veljavno zakonodajo vzdržujemo in spremljamo sistem kakovosti, ki vključuje organizacijsko strukturo, postopke, procese in vire, potrebne za izvajanje lekarniške dejavnosti v skladu s standardi lekarniške dejavnosti in pravili dobre lekarniške prakse. Kazalnike kakovosti uporabljamo kot način vodenja v smeri nenehnega izboljševanja delovanja lekarne, njene rasti in razvoja, nenehnega usposabljanja zaposlenih, skrbi za zdravo in varno delo zaposlenih, skrbi za okolje ter uspešnega zadovoljevanja zahtev uporabnikov naših storitev in stremljenje k preseganju njihovih pričakovanj.

 

Za nas je najpomembnejši kazalnik kakovosti komplianca, ki kaže, kako razumljivo smo vam podali navodila, in ali smo vas obvestili o vsem, kar je potrebno za varno in učinkovito uporabo zdravil ter izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja.

 

Najpomembnejši kazalniki kakovosti nabave izdelkov za zdravje za našo lekarno:

 

- Delež zdravil, nabavljenih preko registriranih veledrogerij = 100 %
- Delež medicinskih pripomočkov, nabavljenih preko registriranih veledrogerij = 100%
- Delež izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, nabavljenih preko registriranih veledrogerij = 100 %

 

Za izbor izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja stalno spremljamo znanstvene in strokovne objave, pri izbiri pa upoštevamo dognanja o delovanju, varnosti in kakovosti. V naši ponudbi tako ne boste našli vsega, kar je sicer na voljo na trgu, temveč le najboljši izbor v nekem obdobju.

 

Najpomembnejši kazalniki kakovosti načina shranjevanja izdelkov v naši lekarni:

 

- Shranjevanje izdelkov v kontroliranih pogojih (redni nadzor temperature in vlage) = 100 %

 

Najpomembnejši kazalniki kakovosti kompetenc svetovalcev v naši lekarni:

 

- Delež obiskovalcev naše lekarne, ki jih obravnava magister farmacije z veljavno licenco = 100 %

 

Najpomembnejši kazalniki kakovosti spremljanja varnostnih profilov izdelkov v naši lekarni:

 

- Delež magistrov farmacije, ki obvladujejo sistem farmakovigilance = 100 %
- Delež magistrov farmacije, ki obvladujejo sistem vigilance medicinskih pripomočkov = 100 %
- Delež magistrov farmacije, ki obvladujejo sistem nutrivigilance = 100 %
- Delež magistrov farmacije, ki obvladujejo sistem kozmovigilance = 100 %
- Delež medicinskih pripomočkov z znanimi razredi tveganj za uporabnika = 100 %

 

Najpomembnejši kazalniki spremljanja skrbi za okolje v naši lekarni:

 

- Čas, ko lahko obiskovalci naše lekarne na predpisan način vrnejo neporabljena in odpadna zdravila = odpiralni čas lekarne

 

Lekos d.o.o. Sevnica
PE Lekarna Pod Sv. Rokom
Drožanjska cesta 68
8290 Sevnica